Zasady dotyczące dokonania jednorazowej amortyzacji w 2014 roku. 2014-05-22

Amortyzacja jednorazowa oznacza możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych. Możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji jest uzależniona od spełnienia kilku warunków.

Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro, co w 2014 roku według średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski wynosi 211 000 zł.

Możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dotyczy  środków trwałych zaliczonych jedynie do grup od 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,
z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czyli:

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych)

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W 2014 roku z amortyzacji jednorazowej, mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność gospodarczą, jeżeli nie prowadzili oni:

  • samodzielnie
  • lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej

żadnej działalności gospodarczej w okresie dwóch lat wstecz, licząc od końca roku poprzedzającego otworzenie działalności.

Ponadto z amortyzacji jednorazowej, nie mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność gospodarczą, których małżonek prowadził działalność gospodarczą w okresie dwóch lat wstecz, licząc od końca roku poprzedzającego otworzenie działalności, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 


Copyright © 2023 STOP sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego STOP sp. z o.o.
ul. gen.J. Dwernickiego 4
45-049 Opole
Tel: 77 453 07 07

Email :
stop@stop.biz.pl sky-tech.pl