Pamiętaj o złożeniu deklaracji podatkowej do końca kwietnia 2014 2014-04-23

Jak co roku, również w 2014 r. należy pamiętać o  terminowym złożeniu deklaracji podatkowej celem rozliczenia się z przychodów osiągniętych w roku 2013 r. Podczas wypełniania deklaracji podatkowej należy pamiętać o zmianie przepisów prawnych dotyczących rozliczania ulg podatkowych : ulgi na dzieci oraz ulgi na internet za 2013 r.

1. Zmiany w uldze internetowej.

Większość podatników utraci prawo do korzystania z ulgi na Internet. Od zeznania podatkowego składanego za 2013 r. z ulgi będzie można korzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Istnieją metody, by z ulgi korzystać również w latach kolejnych, niemniej podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Jeżeli natomiast korzystał z niego już wcześniej – ulga nie będzie mu już przysługiwała. Ważne jest, by prawidłowo obliczyć okres dwóch lat korzystania z ulgi.

2. Zmiany w uldze na dzieci.

Na zmianie skorzystają rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje dzieci. W zależności od ilości dzieci, limit ulgi wynosi od 92,67 zł do 185, 34 zł miesięcznie oraz od 1112,04 do 2224,08 zł rocznie na dziecko.

W przypadku dwojga dzieci – ulga prorodzinna przysługiwać będzie w tym wymiarze, co w roku poprzednim. Natomiast przy jednym dziecku, rodzice muszą od tego roku badać limit osiąganych dochodów. W tym ostatnim przypadku prawo do ulgi przysługiwać będzie wyłącznie:

  • Gdy łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok w związku małżeńskim, nie przekroczyły 112.000 zł,
  • Gdy dochody rodzica nie pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim w roku podatkowym nie przekroczyły 56.000 zł (limit dochodu jest wyższy i wynosi 112.000 zł dla osoby spełniającej warunki osoby samotnie wychowującej dziecko).

W przypadku przekroczenia powyższych dochodów – danej osobie ulga prorodzinna nie przysługuje.


Copyright © 2023 STOP sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego STOP sp. z o.o.
ul. gen.J. Dwernickiego 4
45-049 Opole
Tel: 77 453 07 07

Email :
stop@stop.biz.pl sky-tech.pl